فرم پیشنهادهای همکاران"بخش ویژه همکاران"

همکار گرامی نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها، محلی برای مشارکت در بهبود امور مجموعه ای است که همگی برای تعالی روزافزون آن تلاش می نماییم. از پیشنهادهای سازنده، مفید و خلاقانه شما استقبال می شود.


پیشنهاد های همکاران
نام پیشنهاد دهنده :
شماره پرسنلی :
 سمت سازمانی :
 محل خدمت :
 تلفن تماس :
 پست الکترونیکی :
 همکاران مشارکت کننده در ارائه پیشنهاد :
 عنوان پیشنهاد :
شرح وضعیت فعلی موضوع یا مشکل موجود در موسسه اعتباری توسعه (وضعیت منفی):
وضعیت پیشنهادی (وضعیت مطلوب و بهینه):
امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد :
 مزایای پیشنهاد برای موسسه :عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه