دعوت به همکارینام : نام خانوادگی :
کد ملی : شماره شناسنامه :
محل تولد : تاریخ تولد :
محل صدور : استان محل سکونت:
تلفن ثابت : تلفن همراه :
کد پستی : نام پدر
پست الکترونیکی : نشانی محل سکونت :
جنسیت : وضعیت تاهل :
آیا نقص عضو یا عمل جراحی یا بیماری مهمی داشته اید؟
ذکر نقص عضو یا عمل جراحی یا بیماری
نوع دانشگاه : نام دانشگاه :
مقطع تحصیلی : رشته تحصیلی :
معدل :
آشنایی با زبان انگلیسی : سایر زبانها :
مقاطع بالاتر از لیسانس : دوره های گذرانده شده :
شرایط
آخرین محل خدمت :
پست ها : تخصص ها :
سابقه کار در بانک (به سال):
سابقه کار در بانک حقوق درخواستی شما :
2مورد از مهمترین و تاثیرگذارترین فعالیتها و یا طرحهای کاری خود را بیان نمایید
ویژگی های بارز خود را در 3کلمه بیان نمایید.
سازمانها یا شرکتهایی که در آنها اشتغال داشته اید.
نام موسسه :
از تاریخ : تا تاریخ :
آخرین سمت : علت ترک خدمت :
قبول شرایط فرم
پذیرش شرایط: