انواع حسابها و سپرده هاي موسسه اعتباري توسعه
دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۰

*حسابهای سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي

*حسابهای سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه

*حسابهای سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 1و 2و 3 و 4 و 5 ساله

*حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

*حسابهاي قرض الحسنه جاري سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت – دستور پرداخت

 

مشتريان محترم موسسه اعتباري توسعه ميتوانند وجوه خود را به يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري واريز و به آساني برداشت نمايند . علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري بصورت روز شمار بهره مند شوند :

 شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 50.000 ريال مي باشد چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر شود به حساب مذكور سودي تعلق نخواهد گرفت .

سود سپرده هاي كوتاه مدت بصورت علي الحساب وبر مبناي كمتر ين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد .

شرط تعلق سود به سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت تداوم وجوه سپرده با مبلغ حداقل 50.000 ريال در 30 روز مي باشد . بديهي است . سود سپرده ها در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب منظور مي گردد .

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

هر شخص حقيقي كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد او توسط مراجع ذيصلاح صادر شده باشد مي تواند به نام خود در موسسه حساب افتتاح نمايد .

هر فرد مي تواند بادر دست داشتن شناسنامه و كارت ملي خود با تكميل فرم و مدارك لازم نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد .

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذار ي كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر بنام فرزند صغير خود در صورتي مجاز است كه مادر وصي و يا قيم فرزند صغير خود باشد .

افراد غير از ولي قهري ميتوانند بنام شخص صغير حساب كوتاه مدت (كه حق برداشت با شخص صغير تا رسيدن سن قانوني ، بامضاء تعهد نامه از عقد وصايت و وكالت استفاده نمايد .

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك

اگر2 يا چند نفر تصميم بگيرند كه بصورت مشترك حساب افتتاح نمايد امكان پذير بوده در اين صورت رعايت نكاتي بشرح ذيل الزامي است :

1- نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر شخص مشخص باشد .

2- چگونگي برداشت (حق امضاء ) بصورت صريح قيد گردد .

3- امضاء يا امضاها تا زماني كه به مخالفت كتبي از طرف هيچ يك از صاحبان حساب به موسسه اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود .

افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت براي اشخاص غير، از طريق

وكالت : ارائه وكالت نامه رسمي / داخلي كه از جانب صاحب حساب در دفترخانه و يا حضوراً در شعبه به وكيل ارائه مي شود امكان پذير است.

قيموميت : با ارائه اجاز ه رسمي اداره امور سر پرستي دادگستري امكان پذير است .

وصايت : با ارائه وصيت نامه تأئيد شده دادگاه با احراز هويت ، شخص وصي مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد .

افتتاح حساب كوتاه مدت براي اتباع خارجي

افتتاح اين گونه حساب با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تائيد وزارت كشور رسيده باشد .

سپرده كوتاه مدت دستور پرداخت

مشتريان موسسه اعتباري مي توانند با افتتاح حساب دستور پرداخت ، جايگزين مناسبي براي نقل و انتقال وجوه توديعي خود بدون مراجعه شخصي به موسسه و با دريافت سود حداقل 2 % كمتر از سپرده كوتاه مدت اقدام نمايند .

ضمناً در صورت تمايل از حساب سپرده كوتاه مدت توديعي خود بعنوان حساب پشتيبان استفاده نموده تا ضمن نقل و انتقال وجوه توديعي از سود روز شمار متعارف نيز برخوردار شوند.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه بيش از 4 ماه و كمتر از يكسال با نرخ برخورداري حداقل 12% سود در موسسه اعتباري توسعه امكان پذير مي باشد .

با توجه به ثابت بودن رقم سپرده و عدم دريافت وجه توسط سپرده گذار بجاي صدور كارت گواهي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه تكميل و تحويل مي گردد .

اين سپرده در انقضاء سررسيد قابل تمديد به ضرايب افتتاحي اوليه مي باشد .

چنانچه سپرده گذار قبل از 4 ماه ( سررسيد ) نسبت به دريافت وجه سپرده اقدام نمايد سپرده وي باطل و نرخ سود مشمول ضوابط و شرايط سپرده هاي كوتاه مدت با نيم در صد جريمه خواهد بود .

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

حسابهاي سرمايه گذاري بلند مدت به سپرده هائي اطلاق ميشود كه اشخاص براي مدت معين ( يك و دو و سه و چهار و پنج ساله ) وجوه خود را نزد موسسه سپرده گذاري نمايند .

حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مي تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي – مشترك – حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود .

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت در موسسه اعتباري توسعه قابل تقليل بوده بدون اينكه به نسبت باقيمانده تا سررسيد جريمه اي تعلق گيرد و فقط مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي خواهد بود.

سود سپرده هاي بلند مدت بصورت روز شمار و ماهانه در سررسيد ودر مقاطع درخواستي با نرخ بيش از نرخ سود ابلاغي محاسبه و بصورت علي الحساب به متقاضي پرداخت مي گردد . تسويه نهايي با سپرده گذار پس از سررسيد بعمل خواهد آمد .

در سررسيد انواع سپرده ها متناوباً براي دوره هاي بعد به مدت قبلي و با مشخصات موجود تجديد مي شود مگر اينكه ذينفع هنگام افتتاح حساب يا دردوره قبل از سررسيد كتباً دستور ديگري داده باشد سپرده ها تمديدي تابع شرايط نرخ اعلامي تاريخ افتتاح جديد مي باشند سود سپرده هاي اول هر ماه و يا تاريخ افتتاح حساب به حساب مورد درخواست متقاضي واريز مي گردد .

نقل و انتقال وجوه سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر موسسه بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد .

چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده براساس نيم در صد كمتر از سپرده مشابه در سال افتتاح محاسبه ومازاد سود پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر مي گردد .

شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده بلند مدت مانند افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مي باشد .

صدور گواهي سپرده بلند مدت

پس از تكميل مدارك و فرمهاي مورد نياز و تكميل قرار دادهاي مربوطه برگه گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت صادر و به سپرده گذار تحويل مي گردد .

مفقودي، سرقت، يا معدوم شدن گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

در صورتيكه صاحب سپرده برگ سپرده خود را مفقود و يا از وي سرقت شده باشد به شعبه بازكننده مراجعه و پس از تنظيم اقرارنامه ، شعبه يك برگ گواهي سپرده گذاري بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلي صادر و پس از ممهورنمودن به مهر المثني به مشتري تحويل مي نمايد .

پس از صدور گواهي المثني بر روي برگ در خواست و مدارك نزد شعبه جمله// براي اين حساب، گواهي سپرده المثني صادر شده است // درج تا در صورت رسيدن سررسيد و ابطال از برگ المثني استفاده شود .