صدور ضمانت نامه های ارزی  
 
صـدور انـواع ضمانت نامه های ارزی مطابق با قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا از طریق شعب مؤسسه اعتباری توسعه با رعایت ضوابط داخلی مؤسسه امکان پذیر می باشد.

انواع ضمانت نامه ها:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه Bid-Bond
ضمانت نامه حسن انجام کار (Performance Bond (Guarantee
ضمانت نامه پیش پرداخت (Advance Payment (Guarantee
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه