ضمانت نامه های بانکی  
 
ضمانت نامه های ریالی:
تعریف: عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از این که شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
ضمانت نامه بانکی:
مؤسسه اعتباری توسعه بنا به در خواست اشخاص حقیقی/ حقوقی که دارای عملکرد مناسبی باشند، پرداخت دیون و یا انجام تعهدات آنان که به نفع سازمان ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی وابسته به دولت و همچنین بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های صدور ضمانت نامه، تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط مؤسسه صادر می شود مؤسسه متعهد می گردد؛ درصورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.
 
بنابر تعریف در ضمانت نامه:
• متعهد را ضامن (مؤسسه اعتباری توسعه)
• طرف دیگر را مضمون له (ذینفع)
• و متقاضی را مضمون عنه (مدیون) می نامند.

انواع ضمانت نامه:
• شرکت در مناقصه و مزایده
• حُسن انجام کار
• استرداد کسور وجه الضمان
• پیش پرداخت
• گمرکی
• تعهد پرداخت
• و سایر...
 
وثایق قابل قبول:
• وجه نقد
• سپرده های بانکی (بلند مدت – کوتاه مدت)
• سفته معادل 150% خالص تعهدات
• اموال غیرمنقول معادل 120% خالص تعهدات
• اوراق مشارکت
• سهام شرکت های بورسی
• ضمانت نامه های بانکی داخلی/ خارجی
• رسید انبارهای عمومی
• کشتی یا هواپیما
• اخذ حداقل 10% مبلغ ضمانت نامه به صورت نقد
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه