مشارکت مدنی  
 
مشارکت مدنی:
تعریف: مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی/ غیرنقدی متعلق به اشخصاص حقیقی/ حقوقی به منظور انتفاع طبق قرارداد منعقده و در بخشهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) بازرگانی و خدمات قابل اعطاء می باشد.
 
انواع مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی در بخش های:
• تولید
• خرید لوازم و تجهیزات و ابزار آلات
• احداث بنا
• بازسازی ملک
• سایر
 
شرایط:
• مؤسسه می بایستی مطابق با سیاست ها و الزامات اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا قبل از پذیرش نسبت به بررسی وضعیت (فنی، اقتصادی، مالی) و اعتبارسنجی متقاضیان و پس از اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار، اقدام نماید.
• مدت تسهیلات مشارکت مدنی مواد اولیه: از 3 ماه تا یک سال و برای مشارکت مدنی بخش تولید مسکن تا 3 سال قابل تمدید می باشد.
• حداکثر سهم اعطای مشارکت مدنی 80% سرمایه مشارکت مدنی و مابقی به عهده شریک، شرکت مدنی می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطلاع تکمیلی به شعب مؤسسه توسعه مراجعه نمایند.

عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه