صفحه اصلی > معرفی خدمات > معرفی خدمات ریالی > انواع حساب سپرده
انواع حساب ها و سپرده های مؤسسه اعتباری توسعه  
 
*حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
*حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
*حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله
مشتریان محترم مؤسسه اعتباری توسعه می توانند وجوه خود را به یکی از انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری واریز و به آسانی برداشت نمایند. علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری به صورت روزشمار بهره مند شوند:
 
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 100.000 ریال می باشد. چنانچه مانده آن از حداقل تعیین شده کمتر شود به حساب مذکور سودی تعلق نخواهد گرفت.
سود سپرده های کوتاه مدت به صورت علی الحساب و بر مبنای کمترین مانده در روز قابل پرداخت می باشد.
شرط تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت تداوم وجوه سپرده با مبلغ حداقل 100.000 ریال در طی یک ماه می باشد.
 
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد او توسط مراجع ذیصلاح صادر شده باشد می تواند به نام خود در مؤسسه حساب افتتاح نماید.
هر فرد می تواند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود با تکمیل فرم و مدارک لازم نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغیر خود درصورتی مجاز است که مادر، وصی و یا قیم فرزند صغیر خود باشد.
افراد غیر از ولی قهری می توانند به نام شخص صغیر حساب کوتاه مدت (حق برداشت با شخص صغیر تا رسیدن به سن قانونی) با امضای تعهد نامه از عقد وصایت و وکالت استفاده نمایند.
 
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک:
اگر 2 یا چند نفر تصمیم بگیرند که به صورت مشترک حساب افتتاح نماید امکان پذیر بوده در این صورت رعایت نکاتی به شرح ذیل الزامی است:
1- نحوه و ترتیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر شخص مشخص باشد.
2- چگونگی برداشت (حق امضاء) به صورت صریح قید گردد.
3- امضاء یا امضاها تا زمانی که به مخالفت کتبی از طرف هیچ یک از صاحبان حساب به مؤسسه اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
 
افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای اشخاص غیر، از طریق وکالت:
 ارائه وکالت نامه رسمی که از جانب صاحب حساب در دفترخانه و یا حضوراً در شعبه به وکیل ارائه می شود امکان پذیر است.
قیمومیت: با ارائه اجازه رسمی اداره امور سرپرستی دادگستری امکان پذیر است.
وصایت: با ارائه وصیت نامه تأیید شده دادگاه با احراز هویت، شخص وصی می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.
  
افتتاح حساب کوتاه مدت برای اتباع خارجی:
افتتاح این گونه حساب با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر که به تأیید وزارت کشور رسیده باشد امکان پذیر خواهد بود.
 
سپرده کوتاه مدت دستوری:
مشتریان مؤسسه اعتباری می توانند با افتتاح حساب دستوری (دستور پرداخت)، جایگزین مناسبی برای نقل و انتقال وجوه تودیعی خود بدون مراجعه شخصی به مؤسسه اقدام نمایند.
 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه از 3 ماه تا کمتر از یک سال با نرخ های اعلامی در سال در مؤسسه اعتباری توسعه امکان پذیر می باشد.
چنانچه سپرده گذار بیش از سررسید سپرده و با ماندگاری بیش از یک ماه و قبل از سه ماه نسبت به دریافت وجه سپرده اقدام نماید،‌ سپرده وی باطل و نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده های کوتاه مدت با نیم درصد جریمه خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت:
حساب های سرمایه گذاری بلند مدت به سپرده هایی اطلاق می شود که اشخاص برای مدت معین (بین یک تا پنج سال) وجوه خود را نزد مؤسسه سپرده گذاری نمایند.
حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت می تواند برای اشخاص حقیقی به صورت انفرادی و یا مشترک و اشخاص حقوقی صادر شود.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در مؤسسه اعتباری توسعه قابل تقلیل بوده، بدون این که به مبلغ باقیمانده تا سررسید جریمه ای تعلق گیرد و فقط مبلغ برداشتی مشمول سود تعدیلی خواهد بود.
سود سپرده های بلند مدت به صورت روزشمار و در مقاطع ماهانه و یا در سررسید (بنا به درخواست مشتری) محاسبه و به صورت علی الحساب به متقاضی پرداخت می گردد. تسویه نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد.
در سررسید انواع سپرده ها متناوباً برای دوره های بعد به مدت قبلی و با شرایط موجود تجدید می شود مگر این که ذینفع هنگام افتتاح حساب یا در دوره قبل از سررسید کتباً‌ دستور دیگری داده باشد.
نقل و انتقال وجوه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یک شعبه به شعبه دیگر مؤسسه بدون تغییر در نرخ سود امکان پذیر نمی باشد.
چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسید سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید سود سپرده به نسبت مدتی که سپرده مفتوح بوده براساس نیم درصد کمتر از سپرده مشابه در سال افتتاح محاسبه و مازاد سود پرداخت شده قبلی از اصل سپرده و یا سود پرداختی کسر می گردد.
شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده بلند مدت مانند افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.
 
صدور گواهی سپرده بلند مدت:
پس از تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز و تکمیل قراردادهای مربوطه، برگه گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صادر و به سپرده گذار تحویل می گردد.
 
مفقودی، سرقت یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت:
درصورتی که صاحب سپرده برگ سپرده خود را مفقود و یا از وی سرقت شده باشد، به شعبه بازکننده حساب مراجعه و پس از تنظیم اقرارنامه، شعبه یک برگ گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلی صادر و پس از ممهور نمودن به مهر المثنی به مشتری تحویل می نماید.
پس از صدور گواهی المثنی بر روی برگ درخواست و مدارک نزد شعبه جمله "برای این حساب گواهی سپرده المثنی صادر شده است" درج تا درصورت رسیدن سررسید و ابطال از برگ المثنی استفاده شود.
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه