محاسبه سود سپرده  
 
نوع محاسبه سود:
توضیحات :
1-در صورت فسخ حساب قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
2-نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری درصورت فسخ زودتر ازموعد و یا برداشت قسمتی از آن بر حسب مدت سپرده گذاری با کسر 0/5 درصد از نرخ سود سپرده های متناظر قابل انجام می باشد
* مبالغ به ریال
نوع سپرده
مبلغ:
روز:
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه