تماس با ما  
 

ساختمان مرکزی
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی:35191-19699، صندوق پستی: 5986-19395
تلفن: 5-88782801، 83790، 88884000
نمابر: 88782857
پست الکترونیکی: info@cid.ir
 
اداره روابط عمومی 
مدیریت: محمدرضا کرمی  
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک،
نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی:35191-19699، صندوق پستی: 5986-19395
تلفن: 83792121
نمابر: 88677848
شماره پیامک - ارتباط مستقیم با اداره کل حوزه مدیریت و روابط عمومی: 20008146
پست الکترونیکی روابط عمومی: pro@cid.ir
 
اداره حسابرسی داخلی
سرپرست: محمدرضا کرمی
آدرس پستی:تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1546935411
تلفن: 83792139
نمابر: 22907410
 
اداره حفاظت و پشتیبانی
مدیریت:محسن خلیلی
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 83792141
نمابر: 88677846
 
اداره امور مالی و خزانه 
مدیریت: پیمان رضایی
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 83792139
نمابر: 88773210
 
اداره امور اعتبارات
مدیریت: شهین احمدی
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 83792130
نمابر: 83792161
 
اداره حقوقی 
معاونت: منوچهر آقایی دوست
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 83792133
نمابر: 83792274
اداره سازمان و برنامه ریزی
سرپرست: محمدرضا میرزازاده
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 83792113
نمابر: 88677847
  
اداره امور بین الملل
مدیریت: حمید نصرالهی 
آدرس پستی:تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک
 کد پستی: 1969935191
تلفن: 88884000
 
اداره سرمایه انسانی
مدیریت:امیراصلان طلوعی فرد
آدرس پستی:تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک
کد پستی: 1969935191
تلفن: 88884000
 
اداره خدمات  نوین بانکی و  IT
معاون: مریم سلطانیان
آدرس پستی: تهران، خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه شهید صانعی، پلاک 68
کد پستی: 1969935191
تلفن: 88884000
 
 
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه