اعضای هیأت مدیره  
 
ریاست هیأت مدیره

تلفن:88884000
نمابر: 88771996
پست الکترونیک: k_khalilzadeh@cid.ir

تلفن:88884000
نمابر: 88782857
پست الکترونیک: h_mostakhdemin@cid.ir

تلفن:88884000
نمابر: 88782857
پست الکترونیک: m_oskooei@cid.ir

تلفن:88884000
نمابر: 88782857
پست الکترونیک: a_mosalanezhad@cid.ir

تلفن:88884000
نمابر: 88782857
پست الکترونیک: kh_alaviyan@cid.ir
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه